Kvalitetspolicy

Kreativa och engagerade medarbetare i företaget är grunden till en väl fungerande verksamhet. Vi skall alla eftersträva högt kvalitetstänkande i den dagliga verksamheten inom våra mättekniska och därtill relaterade tjänster. Allt arbete som berör våra affärs- och stödprocesser skall präglas av ambitionen att uppfylla aktuella kundkrav. Kundfokus, effektivitet och lönsamhet skall prägla verksamheten. Att efterleva gällande myndighetskrav skall vara en självklarhet för samtliga i företaget. Vi skall sträva efter att lyssna till och förstå våra externa och interna kunders alla behov, liksom att ständigt eftersträva ständig förbättring i effektivitet och lönsamhet i våra interna processer.

ISO9001 Certificate

Miljöpolicy

Exova Metech skall i sin mättekniska verksamhet och därtill relaterade tjänster, arbeta långsiktigt och målinriktat med att verka för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vi ska därför:

 • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.
 • Arbeta för en minskad förbrukning av papper och annat kontorsmateriel samt så långt som möjligt återvinna detsamma samt minimera användandet av engångsartiklar.
 • I första hand välja transportmedel som ger minsta möjliga miljöbelastning vid transporter och tjänsteresor.
 • I all verksamhet vara aktsam med naturresurser och energi.
 • Påverka, ställa krav på och samarbeta med leverantörer, vid upphandling av varor och tjänster för att eftersträva det miljövänligaste alternativet.
 • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare.
 • Arbeta med miljörelaterade förbättringsförslag i den dagliga verksamheten.
 • Uppfylla gällande miljölagstiftning och andra aktuella normer och regelverk, som företaget omfattas av.
 • Miljöpolicyn är grunden till vårt miljöarbete. Alla medarbetare har ett gemensamt ansvar att förverkliga den.

ISO14001 Certification för Göteborg

Vi hjälper våra kunder med mätteknik för produktkvalitet och riskhantering

Vi gör detta genom att:

 • agera som oberoende leverantör av kalibrering, mätning och konsulttjänster
 • ha en bred kapacitet och hög kvalitet på våra tjänster
 • tillhandahålla flexibla servicelösningar som ger mervärde till kunden
 • vara nära våra kunder och tillhandahålla tjänster på plats hos kund
 • arbeta långsiktigt och med starka kundrelationer
 • ha kompetent och engagerad personal på alla nivåer